Zásady ochrany osobných údajov podľa čl. 13 a 14 GDPA

HYPO NOE First Facility GmbH

Zásady ochrany osobných údajov podľa čl. 13 a 14 GDPA
Stav 25.05.2018

My, HYPO NOE First Facility GmbH („HYPO NOE“) by sme Vás radi informovali, ako budeme spracovávať Vaše osobné údaje a aké práva Vám prislúchajú podľa zákona o ochrane osobných údajov. Obsah a rozsah konkrétneho spracovania údajov závisí od Vami požadovaných resp. s Vami dohodnutých produktov a služieb.


1.​ Zodpovedná osoba za spracovanie údajov
Za spracovanie vašich osobných údajov je zodpovedný:

HYPO NOE First Facility GmbH
FN 88229 z, Krajský súd Viedeň
Adresa: Ferdinandstrasse 4, 1020 Wien
Tel: +43 1 614 24
Mail: datenschutz(at)hyponoe.at

Osoba poverená ochranou osobných údajov v HYPO NOE:
Pán Mgr. Thomas Hofer
Hypogasse 1, 3100 St. Pölten
Tel.: +43 5 90 910-1406
Mail: datenschutz(at)hyponoe.at


2. ​Spracovanie údajov, účel, právny základ, prenos, doba uchovávania


2.1 ​Použitie domovskej stránky
Ak surfujete, resp. navštívite našu domovskú webovú stránku (www.firstfacility.at) spracujeme niektoré Vaše osobné údaje..

2.1.1 ​Kategórie spracovaných údajov
Pritom budú zbierané nasledovné osobné údaje:

 • dátum a hodina návštevy stránky našej domovskej stránky
 • Vaša IP adresa
 • názov navštíveného súboru a čas návštevy
 • prenesené množstvo údajov
 • či bola návšteva úspešná
 • meno a verzia Vami použitého webového prehliadača
 • webová stránka (URL), ktorú ste predtým navštívili
 • dané cookies


2.1.2​ Účely spracovania údajov
Vaše údaje budú spracované za nasledovnými účelmi:

 • aby sme vám mohli najlepšie poskytnúť túto domovskú stránku, vrátane s ňou spojených služieb a informácií, zlepšiť ju a prispôsobiť
 • vytvoriť používateľské štatistiky
 • spoznať útoky na/proti našej webovej stránke, zabrániť im a vyšetriť ich


2.1.3​ Právny základ spracovania
Vaše osobné údaje spracujeme na základe:

 • Vášho súhlasu na spracovanie Vašich osobných údajov (čl.6 ods. 1 lit a) GDPA (General Data Protection Act), ako aj § 96 ods. 2 Telecommunication Act)
 • nášho prevládajúceho oprávneného záujmu podľa čl. 6 odst. 1 lit. F GDPA, ktorý spočíva v tom, aby sme vylepšili používanie našej domovskej stránky a zabránili možným útokom

2.1.4​ Prenos Vašich osobných údajov
Pozri 3.

2.1.5​ Doba uchovávania
V zásade sú údaje, ktoré spracovávame, uložené až do zrušenia súhlasu. Dlhšie uchovávanie môže nastať resp. je potrebné na vyšetrenie zistených útokov na / proti domovskej stránke, ďalej do ukončenia príslušných premlčacích lehôt, zákonných dôb uchovávania alebo akýchkoľvek súdnych sporov, v ktorých sa údaje vyžadujú ako dôkaz

2.1.6 Cookies
Cookies sú malé textové databázy a slúžia k tomu, aby určili frekvenciu používania a počet užívateľov našej webstránky. Používaním našej webstránky vyjadríte súhlas s tým, že poskytujeme cookies. V nastavení vášho prehliadača môžete zabrániť prijatiu cookies. Ako to funguje v jednotlivých prípadoch si prosím nájdite v návodoch vášho prehliadača. Ak sa rozhodnete proti určitým technickým a /alebo funkčným cookies, môže byť prípadne obmedzená funkčnosť našej webovej stránky.
Na vypracovanie analýz používania našej webovej stránky používame cookies (najmä Universal Analytics (a remarketing Google), webové služby spoločnosti Google Inc. ( "Google"). Môžeme analyzovať online správanie, pokiaľ ide o čas, geografické umiestnenie, typ a operačný systém použitých zariadení (PC, notebook, tablet, mobilný telefón), použitý prehliadač a využívanie webových stránok. To nám umožňuje optimalizovať dostupné informácie pre našich zákazníkov ako aj prezeranie na rôznych zariadeniach (PC, notebook, tablet, mobilný telefón) a prehliadačoch (resp. zobraziť najbližšiu kanceláriu).

Informácie generované súborom cookie o používaní tejto webovej stránky sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a tam sa uchovávajú. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa predtým skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA a tam skrátená.

Výsledné informácie, vrátane Vašej skrátenej IP adresy v anonymnej forme (posledné štyri znaky nebudú zobrazené, čo umožňujúce len hrubú lokalizáciu), budú prenesené na náš server a uložené za účelom analýzy. Nebudú spojené s osobnými údajmi. Informácie o Vašom používaní týchto webových stránok nebudú poskytnuté tretím stranám. Vyššie uvedené súbory cookies od spoločnosti Google zostanú uložené vo Vašom zariadení, kým ichneodstránite.

2.2 Zákazníci
Spracovávame osobné údaje súvisiace s produktmi, ktoré sme od vás legálne získali v súvislosti s (možným) obchodným vzťahom, ako aj z verejne dostupných zdrojov (napr. kataster, obchodný register, register združení).

2.2.1 Kategórie spracovaných údajov

 • Facility: adresa, kontaktné údaje, údaje o zmluve

  POZNÁMKA: Predmetný zoznam predstavuje všeobecnú prezentáciu údajov zvyčajne zhromažďovaných a spracovaných v rámci daného produktu, čo ale neznamená, že sme v každom prípade skutočne uložili alebo spracovali všetky Vaše vyššie uvedené údaje. Ak by ste chceli získať personalizované informácie, môžete o ne požiadať na základe Vášho práva na informácie v súlade s článkom 15 GDPA.

2.2.2 Právny základ spracovania

 • Na splnenie (predzmluvných) záväzkov (článok 6 ods. 1 písm. b GDPA):
  Vaše osobné údaje spracovávame za účelom vykonávania maklérskych zmlúv, správy nehnuteľností a služieb stavebného manažmentu. Okrem toho spracovávame Vaše osobné údaje, pokiaľ je to potrebné na vykonanie s vami uzatvorených zmlúv.
 • na splnenie zákonných povinností, ktorým podliehame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c GDPA

2.2.3 Prenos Vašich osobných údajov
Pozri 3.

2.2.4 Doba uchovávania
Vaše vyššie uvedené údaje budeme uchovávať za účelom vyššie uvedených údajov po dobu obchodného vzťahu (od začiatku po priebeh až po ukončenie zmluvy) v súlade so zákonom stanovenými povinnosťami pri dokumentácii a uchovávaní.Tieto vyplývajú okrem iného z:

 • Obchodný zákonník (UGB
 • Federálny daňový zákonník (BAO),
 • Okrem toho treba pri dobe uchovávania brať do úvahy zákonné premlčacie lehoty, ktoré podľa Všeobecného občianskeho zákonníka (ABGB) môžu byť v niektorých prípadoch až 30 rokov (všeobecná premlčacia lehota je 3 roky), ako aj záručné a garančné lehoty.


2.3 Marketingové aktivity


2.3.1 Kategórie spracovaných údajov
Adresy, kontaktné údaje

2.3.2 Účely spracovania
Vaše údaje budú spracované na nasledovné účely :

 • vytváranie individuálnych ponúk prispôsobených vašim potrebám;
 • pozvánky na podujatia HYPO NOE a jej dcérskych spoločností;
 • zasielanie informácií súvisiacich s produktmi a službami (vrátane marketingu) prostredníctvom telefónnych hovorov, faxov a elektronickej pošty (e-mail, SMS, messenger služby


2.3.3 Právny základ spracovania

 • Ak ste súhlasili (článok 6 (1) písm. a GDPA):


Pri spracovávaní Vašich osobných údajov na základe Vášho súhlasu, určuje tento súhlas účel a rozsah spracovania údajov. Súhlas možno kedykoľvek odvolať, pričom sa zrušenie bude týkať aj budúcich spracovaní.

 • Z dôvodu prevládajúcich oprávnených záujmov podľa § 6 ods. 1 písm. f GDPA.


Prevažujúci legitímny záujem banky existuje najmä v týchto prípadoch:

 • Analýza marketingových aktivít: legitímny záujem spočíva v meraní účinnosti našich marketingových aktivít a ponúkaní vhodných produktov zameraných na konkrétnych príjemcov;


Radi by sme Vás upozornili, že máte právo vzniesť námietky (pozri bod 7).


2.3.4 Prenos Vašich osobných údajov
Pozrite bod 3.


2.3.5 Doba uchovávania
Spracovanie vašich osobných údajov sa uskutoční u dátových aplikácií, ku ktorým ste udelili súhlas a to až do odvolania (pozri bod 6). Okrem toho údaje uchovávame na uvedené účely počas trvania obchodného vzťahu (od začiatku po vykonávanie až po ukončenie zmluvy), ako aj v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie a dokumentáciu. Po uplynutí legitímnych účelov, údaje odstránime.


3. Prenosy Vašich osobných údajov
Vaše údaje budú poskytnuté v rámci HYPO NOE osobám alebo oddeleniam / miestam, ktoré ich potrebujú na plnenie zmluvných, právne a regulačných povinností, ako aj kvôli legitímnym záujmom alebo spracovaniu na základe Vášho súhlasu.

V prípade právnych záväzkov musíme vaše osobné údaje poskytnúť verejným orgánom a inštitúciám (daňové úrady).

4. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi
Podľa platného zákona máte okrem iného nárok na:

 • preverenie, či a aké osobné údaje sme o vás uložili a získanie kópií týchto údajov
 • požiadanie o opravu, doplnenie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo nie sú spracované v súlade s právnymi predpismi;
 • požadovať od nás, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov;
 • za určitých okolností vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov alebo zrušiť akýkoľvek predchádzajúci súhlas na spracovanie, pričom po vznesení námietky pretrváva zákonnosť spracovania až do odvolania (pozri bod6);
 • žiadať o prenosnosť údajov;
 • poznať totožnosť tretích strán, ktorým sú sprostredkované vaše osobné údaje a podať sťažnosť na úrad na ochranu údajov (wwwn.dsb.gv.at) alebo úrad dohľadu iného členského štátu Európskej únie, najmä tam, kde máte bydlisko alebo zamestnanie.


5. Zrušenie súhlasu
Každý z týchto súhlasov môže byť kedykoľvek odvolaný (písomne a elektronicky). Odvolanie musí byť zaslané Vášmu zástupcovi oddelenia služieb zákazníkom v HYPO NOE alebo osobe zodpovednej za ochranu údajov prostredníctvom e-mailu na
datenschutz (at) hyponoe.at

Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha až do odvolania.

Konštatuje sa, že zrušenie platí ex nunc, to znamená, že spracovanie údajov už vykonané na základe súhlasu ostáva týmto nedotknuté. HYPO NOE v tejto veci dodržiava záväzky vymazania podľa článku 17 GDPA


6. Právo na vznesenie námietky
Poukazujeme na to, že máte právo kedykoľvek z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie, namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré spracovávame na základe prevažujúcich záujmov, to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. HYPO NOE potom nebude spracovávať tieto osobné údaje, iba ak by pokiaľ nemôžu preukázať presvedčivé dôvody na spracovanie, hodné ochrany, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodou dotknutej osoby, alebo spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon a obhajobu právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priamej reklamy, máte právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu údajov, ktoré sa týkajú Vašej osoby na účely takejto reklamy; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.


7. Povinnosť sprístupniť údaje
Vzhľadom na tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatváranie a vykonávanie obchodného vzťahu a ktoré sme zo zákona povinní zhromažďovať, žiadame o ich prenos. Ak si to neželáte, nebudeme môcť s Vami vstúpiť, začať alebo uzatvoriť obchodný vzťah, resp. danú zmluvu, a preto musíme v tomto prípade ukončiť existujúce zmluvné vzťahy.

Údaje, ktoré sa nevyžadujú pre zmluvu a plnenie zmluvy alebo nie sú vyžadované zákonom, nemusia byť zverejnené. Je možné dať svoj súhlas s marketingovými aktivitami, ktoré môžete získať na datenschutz@hyponoe.at.